porous stone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

porous stone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm porous stone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của porous stone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • porous stone

    * kỹ thuật

    đá xốp

    xây dựng:

    đá có nhiều lỗ rỗng