ponderomotive force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ponderomotive force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ponderomotive force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ponderomotive force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ponderomotive force

    * kỹ thuật

    lực trọng động