polythene sheeting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polythene sheeting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polythene sheeting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polythene sheeting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • polythene sheeting

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tấm bằng chất polietilen