polyhydric alcohol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polyhydric alcohol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polyhydric alcohol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polyhydric alcohol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • polyhydric alcohol

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    rượu nhiều lần