polycythaemia vera nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polycythaemia vera nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polycythaemia vera giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polycythaemia vera.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • polycythaemia vera

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh tăng hồng cầu vô căn