pneumococcal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pneumococcal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pneumococcal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pneumococcal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pneumococcal

    of or derived from or caused by bacteria of the genus pneumococcus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).