playroom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

playroom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm playroom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của playroom.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • playroom

    Similar:

    rumpus room: a recreation room for noisy activities (parties or children's play etc)

    Synonyms: game room

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).