plate-bending press nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plate-bending press nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plate-bending press giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plate-bending press.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • plate-bending press

    * kỹ thuật

    máy uốn tấm

    máy uốn tấm kim loại