plastics base paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plastics base paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plastics base paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plastics base paper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • plastics base paper

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giấy làm bìa cứng