planing down nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

planing down nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm planing down giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của planing down.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • planing down

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự bào trau