placing of concrete nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

placing of concrete nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm placing of concrete giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của placing of concrete.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • placing of concrete

    * kỹ thuật

    sự đổ bê tông

    sự đổ bêtông