pityingly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pityingly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pityingly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pityingly.

Từ điển Anh Việt

 • pityingly

  * phó từ

  tỏ ra thương xót, tỏ ra thương hại

  tỏ ra thương xót và một chút khinh bỉ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pityingly

  in a compassionate manner

  the nurse looked at him pityingly

  Synonyms: compassionately