pitometer log nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitometer log nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitometer log giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitometer log.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitometer log

    * kỹ thuật

    độ biến thiên dòng chảy