piston-type pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piston-type pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piston-type pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piston-type pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piston-type pump

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy bơm (kiểu) pitông