pirani vacuum gauge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pirani vacuum gauge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pirani vacuum gauge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pirani vacuum gauge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pirani vacuum gauge

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    áp kế chân không pirani