pincers movement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pincers movement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pincers movement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pincers movement.

Từ điển Anh Việt

  • pincers movement

    /'pinsəz'mu:vmənt/

    * danh từ ((cũng) pincers)

    (quân sự) cuộc bao quanh gọng kìm ((cũng) pincer movement)