pilomotor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilomotor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilomotor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilomotor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilomotor

    * kỹ thuật

    y học:

    dựng tóc, lông