pigmy talinum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pigmy talinum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pigmy talinum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pigmy talinum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pigmy talinum

    low plant with crowded narrow succulent leaves and fairly large deep pink axillary flowers that seem to sit on the ground; southwestern United States

    Synonyms: Talinum brevifolium

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).