pick-up truck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pick-up truck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pick-up truck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pick-up truck.

Từ điển Anh Việt

  • pick-up truck

    * danh từ

    loại xe tải nhỏ, không mui, thành thấp (cho các nhà xây dựng, nông dân dùng)