piciform bird nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piciform bird nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piciform bird giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piciform bird.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • piciform bird

    any of numerous nonpasserine insectivorous climbing birds usually having strong bills for boring wood

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).