piche evaporimeter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piche evaporimeter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piche evaporimeter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piche evaporimeter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piche evaporimeter

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    ống đo bốc hơi Piche