physiotherapy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physiotherapy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physiotherapy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physiotherapy.

Từ điển Anh Việt

 • physiotherapy

  /,fiziə'θerəpi/

  * danh từ

  (y học) phép chữa vật lý

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • physiotherapy

  * kỹ thuật

  y học:

  vật lý trị liệu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • physiotherapy

  Similar:

  physical therapy: therapy that uses physical agents: exercise and massage and other modalities

  Synonyms: physiatrics