physically feasible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physically feasible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physically feasible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physically feasible.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • physically feasible

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thực hiện cụ thể được