phugoid oscillation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phugoid oscillation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phugoid oscillation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phugoid oscillation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phugoid oscillation

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    dao động phugoit