photoemissive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photoemissive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photoemissive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photoemissive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • photoemissive

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  quang điện ngoài

  vật lý:

  quang phát xạ

  thuộc quang phát xạ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • photoemissive

  of or relating to photoemission