philosophizer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

philosophizer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm philosophizer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của philosophizer.

Từ điển Anh Việt

  • philosophizer

    xem philosophize

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • philosophizer

    someone who considers situations from a philosophical point of view

    Synonyms: philosophiser