philhellenist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

philhellenist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm philhellenist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của philhellenist.

Từ điển Anh Việt

 • philhellenist

  /'fil,heli:n/ (philhellenist) /,filhe'li:nist/

  * tính từ

  yêu Hy lạp, thân Hy lạp; ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của Hy lạp

  * danh từ

  người yêu Hy lạp, người thân Hy lạp; người ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của Hy lạp

Từ điển Anh Anh - Wordnet