phenothiazine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phenothiazine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phenothiazine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phenothiazine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • phenothiazine

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  phenothinazin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • phenothiazine

  a compound used primarily in veterinary medicine to rid farm animals of internal parasites

  Synonyms: thiodiphenylamine