phenobarbitone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phenobarbitone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phenobarbitone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phenobarbitone.

Từ điển Anh Việt

  • phenobarbitone

    * danh từ

    thuốc ngủ

Từ điển Anh Anh - Wordnet