phelloderm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phelloderm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phelloderm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phelloderm.

Từ điển Anh Việt

  • phelloderm

    /'felədə:m/

    * danh từ

    (thực vật học) lục bì