peter's pence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peter's pence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peter's pence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peter's pence.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • peter's pence

    Similar:

    hearth money: an annual contribution made by Roman Catholics to support the papal see

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).