pertusaria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pertusaria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pertusaria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pertusaria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pertusaria

    crustose lichens that are a source of the dye archil and of litmus

    Synonyms: genus Pertusaria

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).