peripheric velocity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peripheric velocity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peripheric velocity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peripheric velocity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peripheric velocity

    * kỹ thuật

    vận tốc biên