periodontal disease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

periodontal disease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm periodontal disease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của periodontal disease.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • periodontal disease

  * kỹ thuật

  y học:

  bệnh nha chu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • periodontal disease

  a disease that attacks the gum and bone and around the teeth

  Synonyms: periodontitis