penetratingly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

penetratingly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm penetratingly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của penetratingly.

Từ điển Anh Việt

 • penetratingly

  * phó từ

  sắc sảo, sâu sắc

  the thé

  buốt thấu (xương)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • penetratingly

  with ability to see into deeply

  the author treats his subject penetratingly

  Synonyms: penetratively