peloponnesian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peloponnesian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peloponnesian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peloponnesian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • peloponnesian

    of or relating to Peloponnesus

    Peloponnesian War

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).