peclet number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peclet number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peclet number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peclet number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peclet number

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tham biến Peclet