pease pudding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pease pudding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pease pudding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pease pudding.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pease pudding

    a pudding made with strained split peas mixed with egg

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).