peasant's revolt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peasant's revolt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peasant's revolt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peasant's revolt.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • peasant's revolt

    a widespread rebellion in 1381 against poll taxes and other inequities that oppressed the poorer people of England; suppressed by Richard II

    Synonyms: Great Revolt

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).