paysheet work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paysheet work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paysheet work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paysheet work.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paysheet work

    * kỹ thuật

    lập phiếu trả