patristics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

patristics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm patristics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của patristics.

Từ điển Anh Việt

 • patristics

  * danh từ

  sự nghiên cứu tác phẩm của các môn đồ đầu tiên đạo Thiên Chúa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • patristics

  the writings of the early Church Fathers

  Synonyms: patrology

  the study of the lives, writings, and doctrines of the Church Fathers

  Synonyms: patrology