pascal celery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pascal celery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pascal celery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pascal celery.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pascal celery

    any of several types of commercially grown celery having green stalks

    Synonyms: Paschal celery

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).