part-load operation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

part-load operation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm part-load operation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của part-load operation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • part-load operation

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    vận hành một phần tải