parision mold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parision mold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parision mold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parision mold.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parision mold

    * kỹ thuật

    khuôn ống đúc thổi