parallax-free nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallax-free nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallax-free giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallax-free.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parallax-free

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    không thị sai