papyrus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

papyrus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm papyrus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của papyrus.

Từ điển Anh Việt

 • papyrus

  /pə'paiərai/

  * danh từ, số nhiều papyrus /pə'paiɔrɔs/

  cây cói giấy

  giấy cói

  (số nhiều) sách giấy cói

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • papyrus

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  giấy cói, cây cói

Từ điển Anh Anh - Wordnet