papoose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

papoose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm papoose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của papoose.

Từ điển Anh Việt

 • papoose

  /pə'pu:s/

  * danh từ

  trẻ con người da đỏ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • papoose

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  túi địu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • papoose

  an American Indian infant

  Synonyms: pappoose