papaya juice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

papaya juice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm papaya juice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của papaya juice.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • papaya juice

    juice from papayas

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).