pansophic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pansophic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pansophic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pansophic.

Từ điển Anh Việt

  • pansophic

    Cách viết khác : pansophical