paleoecology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paleoecology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paleoecology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paleoecology.

Từ điển Anh Việt

 • paleoecology

  xem palaeoecology

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • paleoecology

  * kỹ thuật

  cổ sinh thái học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • paleoecology

  the branch of ecology that studies ancient ecology

  Synonyms: palaeoecology